Rendilepingu üldtingimused

Rentniku õigused

  • Autot saab rentida vähemalt 20 aastane 1 aastase juhistaažiga isik.

  • Rentimiseks on vajalik kaasa võtta juhiluba, pass/id kaart ja pangakaart, millelt saab broneerida tagatisraha ( broneeringu tegemiseks ei sobi Maestro deebetkaart ).

  • Nõutav tagatisraha alates 100.- EUR.

  • Kaskokindlustuse omavastutus on sõiduautodel 400.- EUR ja väikebussidel / kaubikutel 500.- EUR

  • Kõigil meie sõidukitel on üle Euroopa kehtiv tasuta autoabi pakett. Võimaliku tehnilise rikke korral viiakse auto lähimasse margiesindusse, kus kõrvaldatakse rike esimesel võimalusel.
  • Sõiduki tehnilise rikke korral ei kuulu meie poolt kandmisele reisi katkemise kulud (hotellide broneerigud, reisi jätkamise / koju tagasi tuleku kulud jne). Kui tehniline rike ei ole kliendi hooletusest põhjustatud, siis auto koju tagasi toomise kulud jäävad meie kanda. Kindlasti soovitame teha reisikindlustuse, kus sees ka kaitse reisi katkemise vastu, sellisel juhul korvab reisi võimaliku katkemise kulud Teie kindlustusandja.
  • Hinnad kehtivad sõidukite väljastamisel ja tagastamisel aadressil Kotka 44a Tallinn tööpäeviti 9:00-20:00, laupäeval/pühapäeval 10:00-20:00. Enne kella 9:00 ja peale 20:00 lisandub hinnale 30.- EUR/H (arvestatakse lähimast lahtioleku ajast).

Sõiduk antakse rentnikule täis paagiga, tagastada tuleb samuti täis paagiga. 


Sõiduk antakse üle puhtana. Välipesu ja sisekoristus on rendihinna sees.  Juhul kui sõiduk vajab keemilist puhastust, tuleb rentnikul tasuda keemilise puhastuse eest 100.- EUR.

Sõiduki viimine riikidesse, mida ei ole märgitud rendilepingusse, on keelatud.

Rendiperioodil saadud trahvid kuuluvad sissenõudmisele ka tagantjärgi. Trahvid, millest rendileandjat ei teavitatud, nõutakse hiljem sisse kahekordselt.

Rendiautos on keelatud suitsetada ja tarbida alkoholi. Keelu eiramisel trahv 200.- EUR

Renditeenuste eest tasumine toimub enne rendiperioodi algust, kui eelnevalt ei ole teisiti kokku lepitud.

Rendileandjal on õigus kliente valida!

RENDIAUTO RENTIMISEL EI KAASNE REISIKATKEMISKINDLUSTUST. PALUME SEE TEIL ENDAL VORMISTADA KINDLUSTUSANDJA JUURES. AUTORENT EI VASTUTA EGA KINDLUSTA VÕIMALIKE JUHTUMITE EEST SEOSES REISIKATKEMISEGA.

1. ÜLDSÄTTED
1.1 Rendileping jõustub allkirjastamise hetkest ja lõpeb Sõiduki tagastamisega lepingus märgitud tagastamiskohta ja –ajal pretensioonide puudumisel. Pretensioonide korral aga pretensioonide lahendamiseni.
1.2 Rendipäeva pikkus on 24 tundi.
1.3 Kütus ei sisaldu rendihinnas. Sõiduk antakse Rentnikule üle täis kütusepaagiga ja Rentnikul on kohustus sõiduk tagastada täis kütusepaagiga.
1.4 Rendiautos on keelatud suitsetada ja tarbida alkoholi. Antud keelu eiramise korral on Rendileandjal õigus Rentnikult nõuda leppetrahvi 200.- EUR.
1.5 SÕIDUKI VIIMINE ÜLE EESTI VABARIIGI RIIGIPIIRI ON ILMA RENDILEANDJA KIRJALIKU LOATA KEELATUD! Antud keelu eiramisel
on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult leppetrahvi 1000.- EUR.
2. RENTNIKU ÕIGUSED
2.1 Rentnikul on õigus saada endale Sõiduki kasutamisest saadav tulu (vili).
2.2 Kui Rentnik ei nõustu Rendileandja poolt esitatud nõude või selle suurusega , on tal õigus esitada kohtusse hagi 30 päeva jooksul alates nõude kätte saamise päevast. Hagi tähtaegset esitamata jätmist tõlgendatakse nõudega nõustumisena täies ulatuses ja Rentniku hilisemaid pretensioone ei arvestata.
3. RENTNIKU KOHUSTUSED
3.1 Renditasu mittetähtaegsel tasumisel on Rentnik kohustatud tasuma viivist 1% päevas tasumata summalt.
3.2 Rentnik on kohustatud Sõiduki üle vaatama enne kasutusse võtmist, veenduma selle sobilikkuses ja korrasolekus, ning tegema vastavasisulise märke rendilepingusse. Allkiri lepingul tähendab pretensioonide puudumist.
3.3 Rentnik kohustub Sõidukit kasutama vastavalt valmistajatehase juhendile ja headele tavadele.
3.4 Rentnik on kohustatud hoolitsema Sõiduki eest heaperemehelikult ja kõrvaldama tekkinud puudused VÕS § 345 lg. 1 toodud tingimustel (kandma kulu).
3.5 Rentnik on kohustatud Sõidukit mitte kasutama: ebaseaduslikuks tegevuseks või seadusevastastel eesmärkidel, samuti pukseerimiseks, autovõidusõiduks, treeninguks jne. Vastasel korral on Rendileandjal õigus Rentnikult nõuda leppetrahvi 200.- EUR ja tekitatud kahjude hüvitamist.
3.6 Rentnik on kohustatud Sõidukit kasutama ainult teedel, mis on teed Teeseaduse mõttes.
3.7 Rentnik on kohustatud Sõidukit mitte andma kolmandale isikule kasutamiseks v.a. teisele juhile, kes on märgitud käesoleval lepingul, olles ise kaasas.
3.8 Rentnik või teine juht on kohustatud veenduma enne igat sõitu Sõiduki tehnilises korrasolekus ning jälgima sõiduki tehnoseisundit sõidu ajal. Tehnilise rikke esinemisel sõitmise katkestama vea kõrvaldamiseni. Rentnikul on kohustus kontrollida õlide ja muude vedelike olemasolu süsteemides. Juhul, kui sõidukile tekkinud vigastus on tingitud õlide või muude vedelike vähesusest või puudumisest süsteemis, kannab kõik sõiduki remontimisega seotud kulud rentnik.
3.9 Rentnik on kohustatud Sõidukit tankima üksnes kvaliteetse ja sõidukile ette nähtud mootorikütusega. Ebakvaliteetsest kütusest tekkinud kahjud kannab Rentnik.
3.10 Rentnik on kohustatud tegema kõik, et vältida Rendileandjale ja kolmandatele isikutele kahju tekkimist.
3.11 Liiklusõnnetuse, varguse, vandalismi jms. juhtumi korral on Rentnik kohustatud viivitamatult teavitama Rendileandjat juhtunust. Kui tegemist on olukorraga, kus Rentnikul tekib seadusest tulenev kohustus teavitada juhtunust päästeametit või politseid, on rentnik kohustatud seda tegema.
3.12 Rentnik on kohustatud tagastama Sõiduki lepingus märgitud rendiperioodi lõppemisel kokkulepitud kohas ettenähtud ajal. Sõidukit ei tohi hüljata. Sõiduki mittetähtaegsel tagastamisel on Rentnik kohustatud viivitatud aja eest tasuma renti kolm korda kõrgema tariifi alusel, samuti on Rentnik vastutav hilinemisest tuleneva majandusliku kahju eest, mis rendileandjale seoses hilinemisega tekib.
3.13 Kahju tekkimisel Rendileandjale ja/või kolmandatele isikutele või dokumentide või esemete kadumisel on Rentnik ja teine juht kohustatud hiljemalt 24 tunni möödumisel esitama Rendileandjale kirjaliku seletuse juhtunu kohta. Kui puudub muu võimalus kirjaliku seletuse andmiseks, võib seda esitada Rendileandjale erandkorras ka lepingus toodud e-maili aadressile, varustades seletuse digitaalallkirjaga.
3.14 Sõiduk antakse Rentnikule väljast ja seest puhtana ja koristatuna. Kuivkoristus ja välipesu sisaldub rendihinnas. Kui Sõiduk vajab tagastamisel keemilist puhastust, tuleb Rentnikul tasuta keemilise puhastuse eest 100.- EUR.
3.15 Rentnik kohustub Rendileandja nõudmisel koheselt tasuma kõik käesolevast lepingust tulenevad mistahes rahalised nõuded ja kohustused. Rahaliste nõuete kohest täitmist ei peata ega takista väärteo-, kriminaalasja-, ega kindlustusjuhtumi menetlemine. Ühegi kahju maksmine ei vabasta Rentniku renditasu maksmisest nende päevade eest, millal kahju suurust selgitati ja taastati kahju tekkimisele eelnenud olukord.
4. RENTNIKU VASTUTUS
4.1 Liiklusõnnetusest või kolmanda isiku õigusvastasest käitumisest tekkinud kahjud kannab Rentnik ulatuses, mida ei kanna kindlustus (s.h. omavastutuse määra). Omavastutuse summa on märgitud rendilepingule. Kui kindlustusfirma keeldub kindlustushüvitise väljamaksmisest või kui kahjujuhtum ei ole kindlustusjuhtum, kohustub Rentnik hüvitama Rendifirmale kõik tekkinud kahjud.
4.2 Rentnik vastutab täielikult kõikide Sõidukist kadunud või vahetatud detailide ja lisavarustuse eest.
4.3 Sõiduki kahjustamisel enda või kolmandate isikute poolt kannad kahju Rentnik.
4.4 Kui Rentnik või teine juht on oma teoga (tegevuse või tegevusetusega) põhjustanud kahju Rendileandjale või kolmandale isikule tahtlikult, kannab Rentnik kahju täielikult.
4.5 Rentnik kannab kahju täielikult, mis on tekitatud kui Sõidukit on juhitud alkoholijoobes või selle tarvitamise tunnustel, väsimusseisundis või mõne narkootilise aine mõju all.
4.6 Kui Rentnik annab Sõiduki üle kolmandale isikule, kannab Rentnik täielikult Rendileandjale või kolmandatele isikutele tekitatud kahju.
4.7 Kui Sõiduk on varastatud, ärandatud või röövitud, on Rentniku omavastutus 400.- EUR juhul, kui Rentnik tagastab Rendileandjale Sõiduki dokumendid, võtmed ja signalisatsioonipuldi. Kui Rentnik antud punktis nimetatud juhul Sõiduki dokumente, signalisatsioonipulti ja võtmeid Rendileandjale ei tagasta, on Rentnik vastutav Sõiduki täisväärtuse ulatuses ja kohustub hüvitama Rendileandjale tekitatud kahjud. Kui Sõiduk on väljunud Rentniku valdusest kelmuse teel, on Rentnik vastutav Rendileandja ees Sõiduki täisväärtuse pluss kahe kuu renditasu ulatuses.
4.8 Sõidukile tekkinud vigastuste kõrvaldamiseks (remodiks) kulutatud aja eest on Rentnik kohustatud tasuma renti arvestusega 1 päev remonti = 1 päev Sõiduki kasutamist, kuid mitte rohkem kui 30 päeva eest.
4.9 Ebakvaliteetsest kütusest tekkinud kahjud kannab Rentnik.
4.10 Sõiduki dokumentide, võtmete ja purunenud rehvi ja/või velje eest või puuduliku varustusega Sõiduki tagastamisel tasub Rentnik Rendileandjale leppetrahvi 200.-EUR iga kaotatud, lõhutud või puuduva dokumendi või eseme kohta.
4.11 Sõiduki tagastamisel kütusepaagiga, mis ei ole sellele sõidukile ettenähtud kütusega täielikult täidetud, maksab Rentnik tankimistasu 30.- EUR ja puuduva kütuse maksumuse.
4.12 Sõiduki hülgamisel tasub Rentnik Rendileandjale leppetrahvi Sõiduki soetusmaksumuse ulatuses.
4.13 Rentnik on kohustatud tasuma vara kasutamise käigus põhjustatud seaduserikkumiste korral kõik trahvid ja nõuded ning leppetrahvid vastavalt seaduses sätestatud korrale ning Rendileandja kehtivate hinnakirjade alusel. Parkimistrahvid, millest Rendileandjat ei ole teavitatud, nõutakse hiljem sisse kahekordselt.
4.14 Kui Rentnik osaleb Sõidukiga liiklusõnnetuses, mille tõttu Rendileandja kindlustusriski koefitsient suureneb, tasub Rentnik lisaks omavastutusele ühekordset leppetrahvi 150.- EUR.
5. RENDILEANDJA KOHUSTUSED
5.1 Rendileandja kohustub Sõiduki rentnikule üle andma lepingus märgitud kohas ja ajal.
5.2 Rendileandja kohustub täitma lepingut heas usus.
5.3 Rendileandja kohustub teostama Sõiduki regulaarset tehnilist hooldust.
6. RENDILEANDJA ÕIGUSED
6.1 Rendileandjal on õigus nõuda tagatisraha. Tagatisraha vabastatakse viie tööpäeva jooksul peale sõiduki tagastamist. Juhul kui rentnikul on sõidukiga seotud trahve vabastatakse tagatisraha peale trahvide tasumist.                                                                                                                                   
6.2  Rendileandjal on õigus kontrollida Sõiduki seisundit ja selle korrashoidu.
6.3 Rendileandja määrab Sõiduki remondi koha, tingimused ja ulatuse, sõltumata Sõiduki asukohast.
6.4 Rendileandjal on õigus loobuda Sõiduki rentimisest, lõpetada Rendileping ja nõuda Sõiduki kohest tagastamist, kui Rentnik või teine juht äratab kahtlust, rikub Rendilepingu tingimusi, ei tule toime Rendisõiduki ekspluatatsiooniga, on esitanud Rendilepingu sõlmimisel valeandmeid, kasutab Sõidukit pahatahtlikul eesmärgil, on Rendileandjat eksitanud või ilmnevad muud asjaolud, mis võivad ohtu seada Sõiduki või Rendileandja huvid.
6.5 Sõiduki rikkest tingitud ja muud kahjud (avarii, liiklusõnnetus, reisi ära jäämine või katkemine, töö või muude kohustuste täitmata jätmisest tulenev kahju Rentniku või teise juhi ja kolmanda isiku vahel) ei kuulu kandmisele Rendileandja poolt. Need kulud jäävad Rentniku enda kanda ja see on rendirisk. Võimalusel tagab Rendileandja vahetusauto. Kui rike tekib rendiperioodi ajal ja puudub Rentniku tahtlik või ettevaatamatu käitumine rikke tekkimises, võib Rentnik nõuda kuni 10 protsendilist hinnaalandust sõlmitud rendiperioodi eest, kui Rendileandjal puudub võimalus Sõiduki asendamiseks teisega.
6.6 Kui Rentnik ei ole tasunud arvet tähtajaks, on Rendileandjal õigus Rentniku andmed avaldada maksehäireregistris ja ühepoolselt loovutada võlanõue kolmandatele isikutele. Võlgade sissenõudmisega seotud kulud tasutakse Rentniku poolt.

Eesti Autorent | Rent a Car in Estonia | Viro autovuokraamo | Аренда автомобиля в Эстонии